Vad gör en naprapat?

Behandling och rehabilitering

Vi behandlar och rehabiliterar de flesta typer av akuta och kroniska besvär relaterade till muskler och leder. Genom att kombinera olika behandlingstekniker samt rehabiliteringsövningar som reducerar muskelsmärta och nedsatt rörlighet kan vi uppnå optimal behandlingseffekt.

Varför är naprapater inte anslutna till försäkringskassan?

Det finns idag nära 50 vårdavtal tecknade mellan legitimerade naprapater och landsting fördelat över hela Sverige. Antalet vårdavtal ökar hela tiden. Den främsta anledningen till att inte fler avtal tecknas anges av landstingen vara bristande ekonomi.

Hur lång tid tar en behandling?

En behandling tar i regel 30–45 minuter. Vanligtvis avsätter naprapaten längre tid vid det första besöket för att ha möjlighet till en grundlig anamnes och undersökning. Efter anamnesupptagandet och den noggranna undersökningen utförs behandlingen genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med mjukdelstekniker som t.ex. massage, bindvävstekniker och stretching. Vid behov används även elektroterapi, laserbehandling (Low Level Laser Therapy- LLLT), stötvågsbehandling (shockwave therapy) och ibland medicinsk akupunktur eller dry needling (triggerpunktsakupunktur). Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan för att sedan återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker, som t.ex. muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med hjälp av individuellt anpassade träningsprogram och ergonomiska råd.

I vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. En mycket viktig del av behandlingen är att involvera patienten i tillfrisknandet och motivera till förändringar som ger långsiktiga resultat.

Hur många behandlingar behövs?

Inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Den löpande utvärderingen visar att det normalt krävs 3 till 4 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att antalet besök varierar väldigt mycket då det påverkas både av besöksorsaken och av patientens aktuella status.

Hur lång är naprapatutbildningen?

Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, tidsmässigt motsvarande 240 högskolepoäng. Drygt hälften av utbildningstiden ägnas åt karaktärsämnet Naprapati som omfattar såväl teoretiska som praktiska delar. Den andra hälften av tiden ägnas åt humanbiologiska, medicinska samt samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. För att erhålla legitimation och rätten att använda den yrkesskyddade titeln naprapat krävs därutöver praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

Vad behandlar vi?

Vi behandlar och rehabiliterar de flesta typer av akuta och kroniska besvär relaterade till muskler och leder. Genom att kombinera olika behandlingstekniker samt rehabiliteringsövningar som reducerar muskelsmärta och nedsatt rörlighet kan vi uppnå optimal behandlingseffekt. Här är några vanliga besvär vi ofta behandlar och rehabiliterar på våra kliniker:

Nacke
Till exempel huvudvärk, nackspärr, stelhet i nacken.

Axel och skuldra
Till exempel musarm, inklämningssyndrom (impingement).

Armbåge
Till exempel musarm, tennisarmbåge, golfarmbåge.

Ländrygg
Till exempel ryggskott, ischias, stelhet och värk.

Knä
Till exempel hopparknä, löparknä.

Fot
Till exempel hälseneproblematik, benhinnor, hälsporre, stukningar.

Tack för att du väljer Naprapaten i Skövde för dina besvär!

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen. För hälso- och sjukvården finns det sektorspecifik lagstiftning genom PDL (patientdatalagen) och HSLF-FS 2016:40. Dessa författningar kommer fortsatt att gälla efter GDPR:S ikraftträdande och kompletterande förordning. GDPR höjer den generella skyddsnivån i samhället beträffande behandling av personuppgifter. På hälso- och sjukvårdens område är redan skyddsnivån hög genom PDL och SHLF-FS 2016:40. GDPR:S ikraftträdande kommer därför inte få lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården som i övriga samhället.

Personuppgiftspolicy: Naprapaten i Skövde HB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.